Reisvoorwaarden fiets-vaar-vakantie

Reisvoorwaarden fiets-vaar-vakantie Moezel
Van Koblenz naar Saarburg en van Saarburg naar Koblenz met de MS Patria

 

Reisvoorwaarden vanaf 01.07.2018

De volgende bepalingen zijn, voor zover overeengekomen, inhoud tussen de klant en het komende pakket vakantiecontract van SE-Tours GmbH (hierna te noemen: touroperator). Ze vullen de wettelijke bepalingen van §§ 651 a-y BGB (Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 250 en 252 EGBGB (inleidende wet aan de BGB) aan en vullen deze in. De kopjes in deze Voorwaarden zijn alleen bedoeld om het overzicht te vergemakkelijken en zijn op geen enkele manier bindend voor de inhoud of interpretatie van de clausules.

1: Sluiting van het pakket reiscontract / verplichting voor medepassagiers

a) Met de boeking (reisregistratie) biedt de klant van SE-Tours GmbH (hierna te noemen reisorganisator) de afsluiting van de pakketreisovereenkomst bindend aan. De basis van dit aanbod zijn de Map- of Katalogauschreibungen en de aanvullende informatie van de touroperator voor de betreffende reis, voor zover deze beschikbaar zijn voor de klant bij het boeken.

b) De aanvraag wordt ook door de aanvrager gedaan voor alle klanten die in de aanvraag zijn vermeld. De aanvrager verklaart uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor de contractuele verplichtingen van alle klanten die in de aanvraag zijn vermeld.

c) De boeking kan schriftelijk, mondeling, telefonisch, per fax of op elektronische wijze (e-mail, internet) worden gedaan.

d) Het reiscontract wordt alleen afgesloten met de schriftelijke reisbevestiging door de reisorganisator (per e-mail of per post).

e) Voor boekingen in elektronische handel (bijvoorbeeld internet) geldt het volgende bij het afsluiten van het contract: de klant wordt stap voor stap door het boekingsproces geleid. Hij is beschikbaar om zijn gegevens te corrigeren, om het volledige online boekingsformulier een overeenkomstige correctieoptie te verwijderen of opnieuw in te stellen. Door op de knop “boek met betaling” te klikken, biedt de klant de reisorganisator de sluiting van de bindende reisovereenkomst aan. De elektronische bevestiging van ontvangst van de reis-registratie vormt geen aanvaarding van de reisovereenkomst. De overeenkomst is niet afgesloten, totdat de ontvangst van de bevestiging van de touroperator bij de klant, die plaatsvindt op een duurzame drager. Echter, als de reisbevestiging onmiddellijk na het indrukken van de knop “boek met een vergoeding” door passende onmiddellijke vertegenwoordiging van de reisbevestiging op het scherm, wordt het pakketreiscontract met vertegenwoordiging van deze reisbevestiging gesloten. De aansprakelijkheid van de reisovereenkomst is in dit geval niet afhankelijk van het feit dat de klant gebruik maakt van mogelijkheden voor de opslag of de uitdrukking van de reisbevestiging of de reisbevestiging in papieren vorm (per postkantoor) ontvangt.

f) Als de reisbevestiging van de reisorganisator verschilt van de inhoud van de registratie van de klant, dan is er een nieuw aanbod van de touroperator waaraan hij 10 dagen na ontvangst van de bevestiging is gebonden. Het reiscontract komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod, indien de klant het aanbod binnen deze termijn middels een uitdrukkelijke en afdoende verklaring of aanbetaling doet.

g) De reisorganisator wijst erop dat volgens de wettelijke bepalingen voor reispakket opdrachten die op afstand (bijvoorbeeld door middel van brieven, telefoontjes, e-mails. Telemedia of online services), geen herroepingsrecht, alleen de wettelijke annulering en werden afgesloten Beëindigingsrechten (zie ook rubriek 5). Echter, een recht op opzegging wanneer het contract voor reisdiensten in overeenstemming met § 651a van het Burgerlijk Wetboek is weg is afgesloten van bedrijfspanden, tenzij de onderhandelingen waarop het contract is gebaseerd, zijn in vorige bestelling van de consument uitgevoerd; in het laatste geval bestaat er geen herroepingsrecht.

2: Betaling

a) Touroperators en reisbureaus mogen alleen betalingen voor de reisprijs voorafgaand aan het einde van de reis claimen en accepteren als het veiligheidscertificaat aan de klant is overgedragen. Bij het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van de reissom verschuldigd bij aflevering van de beveiligingsnota, die binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet worden betaald. De resterende betaling is verschuldigd 21 dagen voor vertrek, tenzij het beveiligingscertificaat is overhandigd en de reis kan niet meer geannuleerd worden om de reden vermeld in artikel 8a. Voor internationale overschrijvingen moet het totale bedrag gratis op de rekening van de touroperator worden gestort.

b) de klant een van zijn betalingsverplichtingen niet tijdig na, is de tour operator gerechtigd mislukte herinnering terug te trekken met een termijn van het contract en voor het berekenen van de bedongen op grond van artikel 5 annuleringskosten. De touroperator behoudt zich het recht voor om de extra kosten (bijv. Bankkosten) in rekening te brengen die zijn ontstaan door de niet-betaling of de onvolledige betaling.

3: Diensten en prijzen

a) De omvang van de gecontracteerde diensten uitsluitend afkomstig is van de inhoud van de boekingsbevestiging in verband met de gelden voor het moment van reizen catalogus of de map of Reiseauschreibung met inbegrip van alle aanwezige instructies en uitleg. In geval van tegenstrijdigheden is de reisbevestiging doorslaggevend.

b) De reisorganisator behoudt zich het recht voor om feitelijk gerechtvaardigde redenen te maken voordat het contract veranderingen in de catalogus en de map informatie of Reiseauschreibung waarover de klant moet natuurlijk worden geïnformeerd.

4: Prestatiewijzigingen

a) Wijzigingen en verschillen reizen diensten uit de inhoud van de reisovereenkomst die nodig geworden na het sluiten, bijv. werden gebracht over als gevolg van de bijzondere omstandigheden van de scheepvaart en de exploitant, niet te kwader trouw zijn zolang ze niet significant zijn toegestaan, niet leiden tot een significante verandering in de travel service en niet schadelijk is voor de vorm van de tour. Hetzelfde geldt voor veranderingen in reistijden en / of routes (bijvoorbeeld voor de veiligheid of het weer redenen) waardoor alleen de persoon die verantwoordelijk is voor de kapitein van het schip beslist. Garantieclaims blijven ongewijzigd, voor zover de gewijzigde services niet kloppen. De reisorganisator is verplicht, uiteraard aan de klant van eventuele wijzigingen op de hoogte onmiddellijk op een duurzame drager duidelijk en op een opvallende wijze in kennis.

b) In het geval van een ingrijpende wijziging van een essentiële reizen dienst, heeft de klant recht, zonder kosten terug te trekken uit het contract. De klant is verplicht om dit recht binnen een bepaalde redelijke termijn uit te oefenen of anderszins onmiddellijk na ontvangst van het bericht van wijziging van de touroperators tegen claims. De klant heeft de mogelijkheid om op het bericht te reageren of niet. Indien de klant reageert op de reisorganisator, kan hij accepteren het contract modificatie verzoeken deelname aan een vervangende reis, op voorwaarde dat hem zo’n werd gratis aangeboden of het contract te annuleren. Als de klant wel of niet binnen de gestelde termijn, stelt de aangemelde variatie geacht worden aanvaard.

5: Ontslag van de klant

a) De klant kan op elk moment voor vertrek uit de reis stappen. Het ontslag moet aan de reisorganisator worden uitgelegd. Als de reis via een reisbureau geboekt was, kan de intrekking ook worden verklaard dit over. Het wordt aanbevolen om de intrekking schriftelijk te verklaren. De verklaring wordt van kracht op de dag dat deze door de reisorganisator wordt ontvangen.

b) Als de klant voor vertrek of als hij de tour niet neemt, is de tour operator recht op adequate compensatie te eisen, tenzij de annulering is niet de schuld van de reisorganisator of op de plaats van bestemming of uitzonderlijke omstandigheden voordoen in de onmiddellijke nabijheid die aanzienlijk van invloed op het verloop van de reis. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewone, als ze niet onder de controle van de touroperator en de gevolgen daarvan ook niet hadden kunnen worden vermeden, wanneer alle redelijke maatregelen waren genomen. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald door de reissom verminderd met de waarde gered door de tour kosten, en minder van wat hij verwerft via andere gebruik van de reisdiensten. De reisorganisator heeft de volgende beloningspakketten gedefinieerd, rekening houdend met de periode tussen de annulering en het begin van de reis en rekening houdend met de verwachte besparing van kosten en van de verwachte overname door ander gebruik van de diensten. De compensatie wordt berekend op basis van het tijdstip van ontvangst van de annulering als volgt met de respectieve annulering schaal:

River & Sea Cruises:
tot 30 dagen voor vertrek 20%
van 29 tot 22 dagen voor vertrek 50%
vanaf de 21ste dag voor vertrek 75%
op de dag van vertrek of in geval van niet-aankomst 90%

Fiets- en boottochten:
tot 84e dag voor vertrek 20%
van 83ste tot 42ste dag voor vertrek 30%
van 41 tot 28 dagen voor vertrek 60%
van de 27e tot de 4e dag voor vertrek 80%
vanaf 03. dag voor vertrek of
indien niet gestart 90%

c) De klant heeft het recht om aan de reisorganisator te bewijzen dat de redelijke vergoeding waar de reisorganisator recht op heeft aanzienlijk lager is dan het door de reisorganisator gevraagde forfait voor de compensatie.

d) De touroperator behoudt zich het recht voor om een van de bovenstaande compensatiepakketten te vervangen

een hogere, individueel berekende compensatie te eisen, voor zover de reisorganisator aantoont dat hij aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt dan het respectievelijk toepasselijke forfaitaire compensatiepercentage. In dit geval is de touroperator verplicht om de vereiste compensatie te kwantificeren en te verantwoorden, rekening houdend met de bespaarde kosten en wat hij verwerft door ander gebruik van de reisservices.

e) Premies voor reisverzekeringen die via de touroperator zijn bemiddeld, komen bovenop de forfaitaire compensatie.

f) Het wettelijke recht van de klant om een vervangende deelnemer te bieden in overeenstemming met § 651e BGB blijft onaangetast door de bovenstaande voorwaarden.

6: Overdrachten

a) Een vordering door de klant na het sluiten van een wijziging van de reisdatum, de bestemming, de plaats van vertrek, accommodatie of het type van vervoer (transfer) bestaat niet. Op verzoek van de klant nog steeds het behoud van de algehele blanco van reizen omboeking maakte een service fee van € 30, tot 50 dagen voor vertrek – in rekening gebracht per passagier.

b) later ontvangen verzoeken Herindeling klant dan 50 dagen voor vertrek de reisorganisator, zijn alleen mogelijk in de vorm van een annuleringskosten in overeenstemming met artikel 5 (Annulering door de klant) en een daaropvolgende nieuwe boeking.

 

7: Ongebruikte services

Indien de reiziger individuele diensten, was klaar en de contractuele prestaties van de touroperators in een positie om geen aanspraak maken op de schuld van de klant, is hij geen recht op pro-rated terugbetaling van de prijs. De touroperator zal zich inspannen om de kosten te vergoeden die zijn bespaard door de serviceproviders. Van deze verplichting wordt afgezien als het een volledig verwaarloosbare uitgave betreft.

 

8:Opzegging en beëindiging door de touroperator

a) Intrekking gevolg van het niet het minimum aantal deelnemers te bereiken: Is in het reizen of andere documenten die het contract werd tot een minimum aantal deelnemers ingesteld, onze reisvoorwaarden touroperator kan voorafgaand terugtrekken tot 21 dagen voor vertrek uit de overeenkomst als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Als de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd, ontvangt de klant de achterstallige betalingen direct op de reissom.

b) In geval van terugtrekking uit voornoemde reden aanvaardt de touroperator geen vergoedingen voor diensten van derden, zoals Treinkaartjes of vluchten gekocht door de klant buiten de diensten aangeboden door de organisator.

c) beëindiging en uitsluiting van gedrags-, psychische of fysieke redenen: De reisorganisator kan eindigen in de volgende gevallen voordat u op reis van de reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk, in te trekken of na het begin van de reis de reisovereenkomst geheel of zelfs gedeeltelijk, geen termijn als de klant na het oordeel van de kapitein of de Setours gids – is afhankelijk van de steun, maar alleen reist, – is in een geestelijke of lichamelijke conditie dat de klanten niet in staat om te reizen maakt of een risico voor de klant of iemand anders – gevaarlijke voorwerpen , bedwelmende middelen of voor verbruik tijdens de reis bepaalde alcoholhoudende dranken met zich meedraagt – kan lichamelijk of geestelijk niet in staat te zien om te gaan met de in de desbetreffende reisbeschrijving eisen – het maken van de reis, ondanks een waarschuwing met een deadline dus verstoort of zo nachhalti in strijd met het Verdrag, dat de onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is.

d) In geval van beëindiging of uitsluiting behoudt de reisorganisator zich het recht voor op de reisprijs;

Hij heeft echter de waarde van de bespaarde kosten en de voordelen die krediet krijgen, die hij verkregen uit elk ander gebruik van de ongebruikte capaciteit, met inbegrip van alle bedragen terugbetaald door de dienstverleners. De kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant.

 

9:Ontslag van de reisorganisator in onvermijdelijke, uitzonderlijke omstandighedena) De reisorganisator kan zich terugtrekken voor het vertrek uit de overeenkomst als hij verhinderd het contract als gevolg van onvermijdbare, uitzonderlijke omstandigheden en verklaren het aftreden direct na het leren van het ontslag reden.

b) het ontslag op grond van artikel 9a verliest de reisorganisator het recht om de overeengekomen reissom, is verplicht tot het terugbetalen van de prijs en heeft snel en in elk geval binnen 14 dagen na het ontslag van de restitutie te maken dus.

 

10:De verplichting van de klant om mee te werken, garantie, beëindiging van de klant

a) Melding van defecten Als de reis niet volgens het contract wordt uitgevoerd, kan de klant verhaal eisen. De klant is verplicht zijn kennisgeving van defect onmiddellijk aan de reisgids van de reisorganisator te melden. Als er geen reisgids aan boord beschikbaar is, moeten reisdeficiënties worden gemeld aan de kapitein of de touroperator op de maatschappelijke zetel. De touroperator aan boord wordt geïnstrueerd om zo mogelijk corrigerende maatregelen te nemen. Ze is echter niet bevoegd om claims te erkennen. Wat de reisorganisator een geneesmiddel als gevolg van opzettelijke weglating van gebreken, de klant noch conclusies reductie na § conclusie schadevergoeding onder § 651n BGB 651m BGB nog zou kunnen bieden.

b) De touroperator kan de remedie weigeren als dit een onevenredige inspanning vergen. De reisorganisator kan ook de situatie verhelpen door een equivalente vervangende dienst aan te bieden, b.v. een ander vaartuig wordt gebruikt of een andere route wordt gebruikt.

c) Deadline voor beëindiging Als een klant het reiscontract wenst te beëindigen vanwege een reistekort, moet hij eerst de reisorganisator een redelijke termijn voor corrigerende maatregelen stellen. Indien de reisorganisator de situatie niet binnen een redelijke termijn verhelpt, kan de klant het reiscontract binnen de reikwijdte van de wettelijke bepalingen – bij voorkeur schriftelijk – bij voorkeur beëindigen. Hetzelfde geldt als van de klant niet kan worden verwacht dat hij reist vanwege een gebrek aan belangrijke redenen die herkenbaar zijn voor de touroperator. Een deadline voor het verstrekken van schadevergoeding heeft het niet nodig als remedie is onmogelijk of geweigerd door de touroperators en hun agenten of als de onmiddellijke beëindiging van het contract door een bijzonder belang van de klant gerechtvaardigd is.

d) Reisdocumenten De klant moet de touroperator informeren of hij de vereiste reisdocumenten (bijv. cabinebonnen) niet binnen de door de reisorganisator meegedeelde deadline ontvangt.

 

11:Beperking van aansprakelijkheid

a) De contractuele aansprakelijkheid van de touroperator voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en die niet verwijtbaar zijn veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reissom. Alle verdere claims op basis van internationale overeenkomsten blijven onaangetast door de beperking.

b) De touroperator is niet aansprakelijk voor verstoringen van de prestaties, lichamelijk letsel en schade aan eigendommen in verband met prestaties, die alleen als buitenlandse prestaties worden gemedieerd (bijvoorbeeld bemiddeld

Trips, theater bezoeken), indien deze diensten zijn duidelijk gemarkeerd in de reis- en de boekingsbevestiging uitdrukkelijk met vermelding van de identiteit en het adres van de bemiddelde contractpartner als externe diensten die zij afzonderlijk worden geselecteerd voor de klant duidelijk geen deel uit van het pakket touroperator en. De reisorganisator is echter aansprakelijk indien en voor zover schade aan de informatie, uitleg of organisatorische plichten van de reisorganisator de oorzaak was van de schade van de reiziger.

 

12:Uitsluiting van claims, verjaring en toewijzing

a) Vorderingen onder § 651i BGB moeten worden ingediend bij de reisorganisator of de reisagent die de boeking heeft gedaan. Een claim op een duurzaam medium wordt aanbevolen. Claims van de klant als gevolg van reisvervalsingen zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van twee jaar. De verjaringstermijn begint op de dag na de datum van het contractuele einde van de reis.

b) drijvende zwischem de klant en de touroperator over de vordering of de omstandigheden die daartoe aanleiding, wordt de verjaring opgeschort totdat de klant of de touroperator weigert de onderhandelingen voort te zetten. Het statuut van beperkingen treedt ten vroegste drie maanden na het einde van de remming op.

c) Zonder toestemming van de touroperator mogen klanten geen claims tegen de reisorganisator geheel of gedeeltelijk aan derden toewijzen. Dit is niet van toepassing op begeleidende familieleden.

 

13:Paspoort, visum en gezondheidsvoorschriften

a) De klant moet zich houden aan alle wetten, voorschriften, voorschriften en voorschriften van de landen en havens die door de reis zijn getroffen, evenals alle regels en instructies van de touroperator en zijn agenten.

b) De tour operator informeren burgers van de EU, waar geen bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit, staatloosheid, eerdere vermeldingen in het paspoort, vluchteling kaart) op de algemene bepalingen van het paspoort en gezondheidsvoorschriften voor het sluiten van de overeenkomst en van eventuele wijzigingen voor vertrek. Andere onderdanen en burgers met meerdere nationaliteiten moeten contact opnemen met het consulaat dat voor hen verantwoordelijk is.

c) De klant is verantwoordelijk voor het aanschaffen en vervoeren van de officieel vereiste reisdocumenten, noodzakelijke vaccinaties en naleving van douane- en deviezenreglementen. Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften zijn ten laste van de klant, behalve in het geval van verwijtbare onjuiste informatie of een gebrek aan informatie van de kant van de touroperator.

 

14:Reisbeperkingen voor personen met beperkte mobiliteit

a) Fiets- en boottochten zijn niet geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

b) Op sommige schepen voor rivier- en oceaancruises zijn er hutten aan boord, die geschikt zijn voor gasten met een lichamelijke handicap. Op verzoek, de

Touroperator informatie over geschiktheid, rekening houdend met de specifieke behoeften van de klant beschikbaar. De klant moet tijdens het boeken speciale wensen vermelden.

 

15:Bemiddeling van diensten van derden

a) In combinatie met een SE-Tours-rit kan de klant een treinticket tegen speciale tarieven kopen bij de touroperator. Een trekbinding is hierin niet opgenomen. De touroperator is in dit geval alleen bemiddelaars en is niet aansprakelijk voor vertragingen of treinannuleringen.

b) Bij het boeken van aanvullende services van derden, zoals verzekeringen, die geen deel uitmaken van de serviceaanbieding, is de touroperator uitsluitend aansprakelijk voor het verlenen van externe services, maar niet voor de uitvoering van de services. De algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van de betreffende contractpartner zijn van toepassing.

 

16:Due diligence op fiets- en boottochten

a) U bent verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies aan u over weesfietsen alsook om je over goedgekeurde apparatuur alleen als u de instructies van de cruise gids voor het gebruik negeren en / of voor het beveiligen van het apparaat of als u nalatig, grove nalatigheid zijn of opzettelijk en dus de schade of Zorg voor verlies.

b) De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de wegcode.

 

17:Verzekering

Wij adviseren de sluiting van een internationale ziekteverzekering met retourtransport, een ongeval, bagage- en reisannuleringsverzekering.

 

18:Informatie over de Consumer Dispute Settlement Act (VSBG) / Jurisdiction

a) De reisorganisator wijst er met betrekking tot de Wet op de Geschillenbeslechting van de consument op dat hij niet deelneemt aan een vrijwillige regeling van geschillen met consumenten. Als een uitval van de consument verplicht zou worden voor de touroperator na het afdrukken van deze reisvoorwaarden, informeert de touroperator de klant hierover in een geschikte vorm. De touroperator verwijst naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle reisovereenkomsten die zijn gesloten in de elektronische handel.

b) Duits recht is van toepassing. De klant kan de touroperator alleen op zijn stoel vervolgen. Plaats van jurisdictie voor geregistreerde handelaren, voor personen die geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland hebben personen die in het buitenland wonen na het sluiten van de overeenkomst of waarvan de woonplaats of de gewone verblijfplaats op het tijdstip van de instelling niet bekend is, en voor passieve processen is Bremerhaven. Dit is alleen waar als internationale verdragen verplicht zijn.